Algemene Voorwaarden Cursus

Algemene voorwaarden Cursussen van LerendBrein

A. Algemeen
 1. Onder ‘cursussen’ worden in deze bepaling verstaan cursussen, opleidingen, workshops, practica, studiedagen, supervisiebijeenkomsten, symposia en congressen, al dan niet meerdaags. Het in dit artikel bepaalde geldt voor alle cursussen die worden georganiseerd door LerendBrein.
B. Inschrijving
 1. Inschrijving voor deelname aan een cursus van LerendBrein geschiedt door schriftelijke aanmelding of aanmelding via het aanmeldingsformulier van de website/de webshop.
 2. Plaatsing geschiedt op volgorde van inschrijving. Bij overinschrijving wordt een wachtlijst aangelegd. U wordt een aanbieding gedaan om van een alternatieve datum gebruik te maken. Indien u dan niet kunt worden de door u reeds gemaakte betaling(-en) naar u teruggestort, zonder inhouding van administratie kosten.

3a. Indien u ten onrechte intekent voor een aanbieding van een cursus waar u krachtens de voorwaarden van LerendBrein geen toegang toe heeft, dan zal LerendBrein contact met u opnemen en u de keuze voorleggen uw intekening terug te trekken en uw geld terug te ontvangen (minus 60 euro administratie kosten), dan wel zorg te dragen voor bijbetaling van het verschil tussen de aanbiedingsprijs en de gangbare prijs.

C. Betaling

4. Na plaatsing volgend op een aanmelding via de website ontvangt de inschrijver, binnen 3 werkdagen, een inschrijvingsbewijs en een factuur voor de cursuskosten. Tenzij anders overeengekomen, dient de factuur binnen de geldende betalingstermijn van twee weken, te zijn voldaan.

4a. Indien de betaling via de webshop van LerendBrein verloopt ontvangt de inschrijver, terstond een inschrijvingsbewijs en een factuur voor de cursuskosten.

 1. Tenzij anders is vermeld, is de cursusprijs inclusief koffie, thee, en eventueel maaltijden op de cursuslocatie, maar exclusief eventuele overnachtingen en parkeergelden.
 2. Bij niet-tijdige betaling van of storneren van verplichte betalingen behoudt LerendBrein het recht voor om u geen toegang tot de cursus te verlenen en/of de uitreiking van het getuigschrift op te schorten, totdat betaling heeft plaatsgevonden.
D. Annulering
 1. Vanaf datum inschrijving voor deelname aan een cursus geldt een bedenktijd van 14 dagen. Na deze 14 dagen gaan bepalingen 8 t/m 10 in werking
 2. Annulering van deelname is uitsluitend per aangetekende post mogelijk. Tot een maand voor aanvang van de eerste cursusdag geschiedt annulering tegen een betaling van 10% van de cursuskosten. Daarna zijn de volledige cursuskosten verschuldigd.
 3. Bij onverhoopte verhindering van deelname is het mogelijk de openvallende plaats te doen innemen door een vervanger. De naam van de vervanger dient uiterlijk drie dagen voor aanvang van de eerste cursusdag te worden doorgegeven aan LerendBrein.
 4. LerendBrein behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende deelname, zulks ter beoordeling van LerendBrein, de cursus te annuleren. LerendBrein zal u hiervan in ieder geval één week voor cursusdatum op de hoogte brengen. Eventuele door u aan LerendBrein reeds verrichte betalingen zullen binnen één week worden teruggestort.
E. Overig
 1. De copyrights betreffende het door LerendBrein voor de cursus verstrekte cursusmateriaal berusten bij LerendBrein dan wel andere copyrighthouders. Vermenigvuldiging en/of verspreiding van door of via LerendBrein verstrekte informatie is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van LerendBrein.
 2. De deelnemende cursisten mogen het speciaal voor de cursus ontwikkelde cursusmateriaal uitsluitend voor eigen gebruik aanwenden. De opdrachtgever staat ervoor in dat de cursisten aan deze voorwaarden worden gebonden.
 3. LerendBrein behoudt zich het recht voor om in onderstaande gevallen af te wijken van de in de brochure aangegeven volgorde en/of inhoud van het programma:

13.1 In geval van overmacht heeft LerendBrein het recht tot gehele of gedeeltelijke annulering over te gaan, zonder dat  LerendBrein daartoe tot enige schadevergoeding gehouden is.

13.2 Onder overmacht worden mede begrepen alle omstandigheden waarop  LerendBrein redelijkerwijs geen invloed heeft kunnen uitoefenen, ongeacht of zij ten tijde van het aangaan van de overeenkomst voorzienbaar waren of niet, waardoor het houden van een (mondelinge) cursus geheel of gedeeltelijk, en blijvend of tijdelijk wordt verhinderd. Als overmacht wordt in ieder geval opgevat het geval dat een docent niet in staat is om zijn medewerking te verlenen aan de cursus, of indien de opgegeven cursuslocatie niet beschikbaar is en LerendBrein er niet in geslaagd is voor een vervangende docent of locatie te zorgen.

13.3 Door u eventueel vooruitbetaalde cursusgelden zullen door LerendBrein in het geval genoemd onder 13.1 of 13.2 worden teruggestort.

 1. LerendBrein behoudt zich het recht voor cursisten die door hun gedrag of anderszins het verloop van de cursus belemmeren of bemoeilijken van verdere deelneming aan de cursus uit te sluiten, mede in het belang van de overige cursisten. Dergelijke uitsluiting laat de verplichting tot betaling van het cursusgeld onverlet.
 2. LerendBrein zal alle persoonlijke gegevens, uitlatingen of bedrijfsgebonden uitingen van cursisten te allen tijde met volledige vertrouwelijkheid behandelen.
 3. Voor iedere cursus zal een deelnemerslijst (met naam en toenaam) worden gemaakt. Deze zal bestemd zijn voor de docenten en eventueel aan de cursisten, na uitdrukkelijke toestemming van eenieder, worden verstrekt.
 4. Alle cursusprijzen zijn onder voorbehoud. LerendBrein heeft het recht om tot prijswijzigingen over te gaan indien er naar LerendBrein prijsverhogingen worden doorgevoerd voor locaties, docenten en materialen.
F. Inhoudelijk
 1. Indien een cursus wordt afgesloten met een toets dient de cursist alle toetsen met goed gevolg af te leggen. Tijdens de opleiding bestaat er de mogelijkheid niet behaalde onderdelen te herkansen. Om aan de eindtoets te kunnen deelnemen dient de cursist alle overige onderdelen behaald te hebben. Bij het niet slagen op de eindtoets bestaat er één maal de mogelijkheid te herkansen. Indien men ook niet bij de herkansing slaagt kan er geen certificaat worden uitgereikt. Om alsnog voor een certificaat in aanmerking te komen dient de cursist de opleiding in zijn geheel over te doen.
 2. Indien een cursist tijdens de opleiding herhaaldelijk blijk geeft niet in lijn met de Beroepscode van het NIP (op te vragen bij het NIP) te handelen behoudt LerendBrein zich het recht voor de cursist van verdere deelneming aan de cursus uit te sluiten (verbijzondering van punt 14).

19 a. Indien een cursist na de opleiding blijk geeft niet in lijn met de Beroepscode van het NIP te handelen, copyrights te schenden, gebruik te maken van de programma’s waarvoor opleiding bij LerendBrein is genoten, anders dan voor gebruik in eigen praktijk of instelling, behoudt LerendBrein zich het recht voor om alle accounts van de betreffende Coach, inclusief de daar aan gekoppelde of mee geassocieerde cliënt accounts, te verwijderen van server(s) waar de account(s) aan gekoppeld zijn, de vermelding op de website van LerendBrein te schrappen, het lidmaatschap van ondersteunende platformen (o.a., maar niet uitsluitend LinkedIn, Yahoo-groep, intervisie bijeenkomsten) op te zeggen en de toegang tot andere scholingsactiviteiten van LerendBrein te ontzeggen.
Indien van toepassing zal een klacht worden ingediend bij betrokken beroepsverenigingen.
Indien van toepassing zal de door LerendBrein geleden schade, materieel of immaterieel, op de cursist verhaald worden.

G. Aanwezigheid
 1. In het geval een cursus geaccrediteerd is dan geldt in verband met de accreditatie een aanwezigheidsverplichting van 100%.
H. Aanvullend
 1. Na behalen van een Certificaat heeft de deelnemer toegang tot aanvullende ondersteunende materialen
I. Uitsluiting
 1. LerendBrein is verantwoordelijk voor de opleiding van Coaches en het bieden van ondersteuning in de vorm van aanvullende materialen. LerendBrein is niet verantwoordelijk voor het functioneren van de website waarop het programma draait waarvoor men is opgeleid door LerendBrein (bijv. www.acousticpioneer.com). Indien een cursist gebruikt maakt van die websites dient aldaar de voorwaarden voor gebruik van die website te worden geaccepteerd. Cursist zal nimmer LerendBrein aansprakelijk stellen voor schade voortvloeiend uit het gebruik van de website waarop het programma draait waarvoor men is opgeleid door LerendBrein. Noch zal de cursist aanspraak kunnen maken op terugstorting van aan LerendBrein betaalde lesgelden indien cursist schade ondervindt voortvloeiend uit het gebruik van de website waarop het programma draait waarvoor men is opgeleid door LerendBrein.