Algemene voorwaarden Cursussen LerendBrein

 

Aanvullende Bijzondere bepalingen en voorwaarden m.b.t. de cursussen in januari 2018 op Curaçao

Ten opzichte van de algemeen geldende bepalingen en voorwaarden (zie Algemene voorwaarden Cursussen LerendBrein) gelden voor de uitvoeringen op Curaçao de onderstaande wijzigingen. Deze wijzigingen overrulen de algemeen geldende bepalingen.

B. Inschrijving
2. Inschrijving voor deelname aan een cursus van LerendBrein geschiedt door schriftelijke aanmelding of aanmelding via het aanmeldingsformulier van de website/de webshop.
3. Plaatsing geschiedt op volgorde van inschrijving. Bij overinschrijving kunt u niet deelnemen, er zullen geen administratie kosten in rekening gebracht.
3a. Indien u ten onrechte intekent voor een aanbieding van een cursus waar u krachtens de voorwaarden van LerendBrein geen toegang toe heeft, dan zal LerendBrein contact met u opnemen en u de keuze voorleggen uw intekening terug te trekken en uw geld terug te ontvangen (minus 60 euro administratie kosten), dan wel zorg te dragen voor bijbetaling van het verschil tussen de aanbiedingsprijs en de gangbare prijs.

C. Betaling
4. Na plaatsing volgend op een aanmelding via de website ontvangt de inschrijver, binnen 3 werkdagen, een inschrijvingsbewijs en een factuur voor de cursuskosten. Tenzij anders overeengekomen, dient de factuur binnen de geldende betalingstermijn van twee weken, te zijn voldaan.
4a. Indien de betaling via de webshop van LerendBrein verloopt ontvangt de inschrijver, terstond een inschrijvingsbewijs en een factuur voor de cursuskosten.
5. Tenzij anders is vermeld, is de cursusprijs inclusief koffie, thee, en eventueel maaltijden op de cursuslocatie, maar exclusief eventuele overnachtingen en parkeergelden.
6. Bij niet-tijdige betaling van of storneren van verplichte betalingen behoudt LerendBrein het recht voor om u geen toegang tot de cursus te verlenen en/of de uitreiking van het getuigschrift op te schorten, totdat betaling heeft plaatsgevonden.

D. Annulering
7. Vanaf datum inschrijving voor deelname aan een cursus geldt normaliter een bedenktijd van 14 werkdagen. Na deze 14 werkdagen gaan bepalingen 8 t/m 10 in werking. Echter bij deze uitvoeringen geldt daarnaast dat de uiterste bedenkdatum 1 december 2017 is. Hetgeen kan betekenen dat uw bedenktijd korter wordt dan de gebruikelijke 14 dagen. Zulks is het geval bij inschrijvingen korter dan 14 dagen voor 1 december 2017.
8. Annulering van deelname is uitsluitend mogelijk per mail. Tot 1 december geschiedt annulering tegen een betaling van 10% van de cursuskosten. Daarna zijn de volledige cursuskosten verschuldigd.
9. Bij onverhoopte verhindering van deelname is het mogelijk de openvallende plaats te doen innemen door een vervanger. De naam van de vervanger dient uiterlijk 1 week voor aanvang van de eerste cursusdag te worden doorgegeven aan LerendBrein.
10. LerendBrein behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende deelname, zulks ter beoordeling van LerendBrein, de cursus te annuleren. LerendBrein zal u hiervan in ieder geval 1 december 2017 op de hoogte brengen. Eventuele door u aan LerendBrein reeds verrichte betalingen zullen binnen één week worden teruggestort. LerendBrein is niet verantwoordelijk voor de door u gemaakte kosten aangaande reiskosten, verblijfskosten, noch andere gerelateerde kosten, ook niet in geval van annulering van de cursussen door LerendBrein als gevolg van onvoldoende deelname. Wij raden u dan ook met klem aan te wachten van het boeken van een reis en of verblijf tot na 1 december 2017.