Algemene Voorwaarden van de LerendBrein Community & Overeenkomst voor de Gebruikerslicentie Coach Account www.acousticpioneer.com

 

Artikel 1 – Definities

1.1 LERENDBREIN: In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder “LERENDBREIN” de VOF LERENDBREIN.

1.2 Licentienemer: De (rechts)persoon met wie LERENDBREIN een overeenkomst heeft gesloten ten aanzien van de licentie voor gebruik van een Coach Account op de site www.acousticpioneer.com en toegang tot het Acoustic Pioneer gedeelte van de LERENDBREIN Community.

1.3 Diensten: De door LERENDBREIN te verlenen toegang tot een Coach Account op de site www.acousticpioneer.com en de toegang tot en het gebruik van het Acoustic Pioneer gedeelte van de LERENDBREIN Community.

1.4 Overeenkomst: De overeenkomst (inclusief deze Algemene Voorwaarden) tussen LERENDBREIN en Licentienemer op grond waarvan LERENDBREIN aan Licentienemer Diensten verleent.

1.5 Systeem: De door LERENDBREIN beheerde LERENDBREIN Community en het Coach Account op de site www.acousticpioneer.com.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en rechtsbetrekkingen van LERENDBREIN en op alle met LERENDBREIN gesloten overeenkomsten.

2.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van eventuele door de Licentienemer gehanteerde algemene voorwaarden.

2.3 LERENDBREIN is gerechtigd de inhoud van deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen worden schriftelijk of per e-mail bekendgemaakt en treden veertien (14) dagen na bekendmaking in werking, of op een andere datum die in de bekendmaking is vermeld.

2.4 Indien Licentienemer de wijzigingen in de Algemene Voorwaarden niet wenst te accepteren, heeft hij het recht de Overeenkomst per de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden op te zeggen zonder dat LERENDBREIN tot vergoeding van kosten of schade is gehouden. Het betaalde abonnementsgeld zal pro rato worden gerestitueerd.

 

Artikel 3 – Totstandkoming overeenkomst

3.1 Alle aanbiedingen van LERENDBREIN zijn vrijblijvend en kunnen binnen tien werkdagen na kennisneming van de aanvaarding van het aanbod worden herroepen, tenzij in het aanbod uitdrukkelijk anders wordt aangegeven.

3.2 De Overeenkomst tussen LERENDBREIN en Licentienemer komt tot stand door te klikken op de laatste stap van het registratieproces op de Website en/of Webshop van LerendBrein. De Overeenkomst komt ook tot stand bij verstrekken van betalingsgegevens door Licentienemer via telefoon, email of schriftelijk.

3.3 LERENDBREIN heeft het recht zonder opgaaf van reden een potentiële Licentienemer te weigeren. Eventueel gemaakt betalingen door  een geweigerde potentiële Licentienemer zullen worden teruggeboekt.

Artikel 4 – Licentie

 

4.1 LERENDBREIN verleent aan Licentienemer een niet-exclusief gebruiksrecht met betrekking tot een Coach Account op de website www.acousticpioneer.com. Het gebruiksrecht gaat in bij de totstandkoming van de overeenkomst.

4.2 LERENDBREIN verleent tevens aan Licentienemer een niet-exclusief gebruiksrecht met betrekking tot het Acoustic Pioneer gedeelte van de LERENDBREIN Community. Het gebruiksrecht gaat in bij de totstandkoming van de overeenkomst.

4.3 Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar. Het is Licentienemer niet toegestaan om het gebruiksrecht te verkopen, te verhuren, in sub-licentie te geven of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen.

4.4 Licentienemer mag het gebruiksrecht slechts gebruiken voor zijn eigen cliënt-gerelateerde activiteiten.

 

Artikel 5 – Duur gebruikersrecht

5.1 De overeenkomst komt tot stand voor een periode van minimaal 1 jaar. De overeenkomst kan door Licentienemer tussentijds en na afloop worden verlengd.

5.2 De overeenkomst wordt stilzwijgend verlengd tot het moment van opzegging door Licentienemer, opzegging dient ten minste 7 kalenderdagen voor aanvang van de nieuwe periode plaats te vinden en kan uitsluitend schriftelijk of via de e-mail.

5.3 De overeenkomst kan niet tussentijds worden opgezegd, de termijn voor de initiële overeenkomst is hierbij leidend.

5.4 Licentienemer zal zich na beëindiging of ontbinding van de licentieovereenkomst onthouden van ieder direct of indirect gebruik van de in licentie gegeven diensten en is gehouden om alle van LERENDBREIN verkregen informatie binnen twee werkdagen na de datum van beëindiging of ontbinding te verwijderen uit alle bij Licentienemer aanwezige (computer)apparatuur.

5.5 LERENDBREIN en Licentienemer zijn bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst schriftelijk of per e-mail te ontbinden en zonder daarbij gehouden te zijn tot enige vergoeding van kosten of schade in de volgende gevallen; (a) indien de andere partij haar faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard; (b) Licentienemer (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of hem (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend; (c) Licentienemer onder curatele of bewind is gesteld, dan wel LERENDBREIN haar activiteiten staakt of liquideert.

5.6 Ongeacht het overige bepaalde in deze Overeenkomst zullen de volgende verplichtingen na het einde van deze Overeenkomst doorlopen: (a) openstaande betalingen; (b) intellectuele eigendomsrechten; (c) aansprakelijkheid.

 

Artikel 6 – Rechten en plichten LERENDBREIN

6.1 LERENDBREIN spant zich in om de LERENDBREIN Community continu ter beschikking te stellen maar garandeert niet dat de LERENDBREIN Community te allen tijde beschikbaar zijn.

6.2 LERENDBREIN behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de LERENDBREIN Community. LERENDBREIN zal zich inspannen om wijzigingen die een beperking van de kernfuncties van de LERENDBREIN Community inhouden vooraf, met inachtneming van een redelijke termijn, te melden, tenzij dit redelijkerwijs of technisch niet mogelijk is.

6.3 LERENDBREIN kan de diensten van de LERENDBREIN Community mogelijk uitbreiden met modules die nieuwe functionaliteiten bevatten. Modules die aan nieuwe gebruikers tegen betaling worden aangeboden, vallen niet automatisch onder de reikwijdte van de algemene voorwaarden. Indien Licentienemer gebruik wenst te maken van deze modules kan hij via de webshop of langs andere nader aan te geven routes van LERENDBREIN zichzelf toegang verschaffen tot deze diensten.

6.4 LERENDBREIN verzorgt een elektronische nieuwsbrief waarin Licentienemers worden geïnformeerd over de ontwikkelingen van de Diensten van LERENDBREIN. Tenzij Licentienemer aangeeft hierop geen prijs te stellen, ontvangt de Licentienemer gedurende de looptijd van deze Overeenkomst deze elektronische nieuwsbrieven op het e-mailadres dat tijdens het registratieproces is verstrekt.

6.5 LERENDBREIN spant zich in om de eigenaar van de software die gebruikt wordt voor de Diensten onder het gebruik van deze Overeenkomst valt backups te laten maken van gegevens die gebruikt worden binnen de Website van Licentienemer, maar garandeert de beschikbaarheid van deze gegevens niet. En kan niet aansprakelijk gehouden worden voor het niet (optimaal) functioneren van deze software. Licentienemer zal dan ook geen aanspraken maken op vergoeding, terugbetaling indien er sprake is van het niet (optimaal) functioneren van deze software.

 

Artikel 7 – Rechten en plichten Licentienemer

7.1 Licentienemer verkrijgt hierbij het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht om via de door haar te verzorgen apparatuur en programmatuur de Diensten te gebruiken.

7.2 Licentienemer dient bij het aangaan van de Overeenkomst de juiste, actuele en volledige (adres)gegevens te verschaffen welke aan Licentienemer worden gevraagd tijdens het registratieproces. Licentienemer dient wijzigingen in deze (adres)gegevens zo spoedig mogelijk via de backoffice van LERENDBREIN door te geven.

7.3 Licentienemer dient zich te onthouden van ongeoorloofd gebruik van de Diensten en zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen door LERENDBREIN mag worden verwacht van een zorgvuldig gebruiker. In het bijzonder zal Licentienemer bij het gebruik van de Diensten:

(a) geen gegevens plaatsen op het Systeem die inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden;

(b) geen producten of diensten aanbieden die gestolen zijn, in strijd zijn met wettelijke bepalingen of anderszins inbreuk maken op rechten van derden;

(c) geen gegevens verspreiden die in strijd zijn met wettelijke bepalingen, de openbare orde en de goede zeden;

(d) niet opzettelijk virussen of andere programma’s verspreiden of laten verspreiden die schade toe kunnen brengen aan apparatuur, programmatuur of gegevens van derden;

(e) zich geen toegang (trachten te) verschaffen tot computers of computersystemen waarvoor hij niet geautoriseerd is (‘hacken’);

(f) geen op het Systeem geplaatste gegevens van andere gebruikers van de Diensten veranderen, wissen of onbruikbaar maken of gegevens aan die gegevens van derden toevoegen zonder toestemming van de desbetreffende derde;

(g) niet op een zodanige wijze gebruikmaken van de Diensten dat daardoor de juiste werking daarvan wordt verhinderd, dan wel dat hierdoor schade of hinder aan andere gebruikers van de Diensten kan worden toegebracht;

(h) zich te onthouden van het op enigerlei wijze ter beschikking stellen van zijn Gebruikersnaam of (een deel van) de Diensten aan derden. Licentienemer zal zijn Gebruikersnaam strikt persoonlijk en geheim houden;

(i) alle aanwijzingen van LERENDBREIN die worden gegeven in verband met het gebruik van haar Diensten opvolgen;

(j) geen berichten te plaatsen die kwetsend, dreigend, haatdragend, grof, racistisch, obsceen of seksueel getint zijn, of anderszins in strijd zijn met de Nederlandse wet (verheldering punt c);

(k) klachten over de Diensten of LERENDBREIN niet in de algemene groepsruimte van de LERENDBREIN Community te plaatsen, maar deze rechtstreeks te richten aan LERENDBREIN middels de Helpdesk functie in de LERENDBREIN Community, dan wel door het rechtstreeks mailen naar info@lerendbrein.nl. Zulks om de algehele sfeer in de LERENDBREIN Community positief en constructief te houden;

(l) LerendBrein spant zich in doen alle ongebruikelijke en laakbare berichten uit de Ledensite te weren. Echter het is voor LerendBrein niet altijd mogelijk om alle berichten te bekijken. LerendBrein is niet aansprakelijk voor eventuele (im-)materiële schade die aan LERENDBREIN Community gebruikers wordt toegebracht voorvloeiend uit ongebruikelijke en laakbare berichten van andere LERENDBREIN Community gebruikers.

(m) Het direct promoten van artikelen of diensten door leden wordt gezien als adverteren. Adverteren zonder toestemming van LERENDBREIN is niet toegestaan. Indien een Licentienemer herhaaldelijk zonder toestemming adverteert kan dit leiden tot intrekking van de licentie (voor gebruik van ALLE Diensten). Adverteren kan uitsluitende plaatsvinden na toestemming van LERENDBREIN, dan wel door gebruikmaking van de betaalde advertentiemogelijkheden die de LERENDBREIN Community biedt.

(n) LERENDBREIN houdt zich het recht voor om welke reden dan ook berichten en discussies te wijzigingen, te verplaatsen, te sluiten of te verwijderen.

(o) Licentiehouder staat toe dat door hem opgegeven informatie in de database wordt opgeslagen. Deze informatie wordt nooit zonder toestemming van Licentiehouder aan derden doorgegeven, tenzij een rechter hierom vraagt.

7.4 Onverminderd haar overige rechten op grond van de wet of de Overeenkomst behoudt LERENDBREIN zich het recht voor haar verplichtingen jegens Licentienemer op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden indien deze handelt, of redelijkerwijs wordt vermoed te handelen in strijd met artikel 7.5, zonder dat LERENDBREIN tot enige schadevergoeding is gehouden.

 

Artikel 8 – Licentievergoeding en prijzen

8.1 Door LERENDBREIN opgegeven of met LERENDBREIN overeengekomen licentievergoedingen en andere prijzen of tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere belastingen of heffingen, tenzij anders vermeld.

8.2 LERENDBREIN is in alle gevallen gerechtigd de overeengekomen prijs aan te passen door middel van een e-mail aan Licentienemer met inachtneming van een termijn van dertig (30) dagen. LERENDBREIN heeft niet de intentie zulks te doen, maar behoudt zich dit recht voor in geval van doorberekening van toegenomen kosten door Acoustic Pioneerof de eigenaar van de software waarop de LERENDBREIN Community draait.

8.3 Indien Licentienemer niet akkoord wenst te gaan met een door LERENDBREIN kenbaar gemaakte aanpassing van de prijs, is Licentienemer gerechtigd binnen dertig (30) dagen na de kennisgeving daarvan de Overeenkomst schriftelijk of per e-mail op te zeggen tegen de in de kennisgeving van LERENDBREIN genoemde datum waarop de prijsaanpassing in werking zou treden. Het betaalde licentiegeld zal pro rato worden gerestitueerd.

8.4 Licentienemer komt met betrekking tot de betaling van de licentievergoeding en andere verschuldigde bedragen geen beroep toe op verrekening. Licentienemer mag de betaling van de licentievergoeding of andere bedragen niet opschorten met een beroep op de eventuele ondeugdelijkheid van de dienst.

8.5 Indien LERENDBREIN een dienst op grond van de toepasselijke voorwaarden blokkeert, is zij gerechtigd om aan een deblokkering de voorwaarde te verbinden dat Licentienemer de daarvoor geldende kosten voldoet, in overeenstemming met de daarvoor ten tijde van de deblokkering bij LERENDBREIN geldende regeling.

 

Artikel 9 – Betaling

9.1 Aan de Acoustic Pioneer Coach status is een jaarlicentie gekoppeld. Verlenging van de licentievergoeding wordt voorafgaande aan de periode gefactureerd.

9.2 Betaling van de licentievergoeding kan uitsluitend middels automatische incasso. Indien LERENDBREIN besluit geen gebruik te maken van een betaalmethode op basis van directe overboeking (iDeal, PayPal, Creditcard etc.) dient betaling van de licentievergoeding te geschieden uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum.

9.3 LERENDBREIN heeft te allen tijde het recht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen en/of op andere wijze voor betaling zekerheid te verkrijgen.

9.4 Indien Licentienemer de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal Licentienemer, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn. Indien Licentienemer na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval Licentienemer naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het totale bedrag met een minimum van € 50,-.

9.5 Onverminderd haar overige rechten op grond van de wet of de Overeenkomst, is LERENDBREIN bij gebreke van tijdige betaling gerechtigd de Dienst op te schorten zonder jegens Licentienemer tot enige vergoeding van kosten of schade gehouden te zijn.

9.6 LERENDBREIN heeft te allen tijde het recht de licentie in te trekken en het Acoustic Pioneer Coach Account op te heffen als de betaling van de factuur na meer dan 45 dagen na versturen/kennisgeving nog niet is ontvangen.

9.7 Licentienemer dient indien hij voornemens is de automatische/eenmalige incasso bij de bank te storneren eerst in overleg te treden met LERENDBREIN.

 

Artikel 10 – Garantie, refunds & reclame

10.1 LERENDBREIN staat in voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde LERENDBREIN Community dienst in overeenstemming met wat Licentienemer op grond van de overeenkomst redelijkerwijze mag verwachten. Mochten zich niettemin gebreken voordoen in de door LERENDBREIN geleverde dienst die binnen de verantwoordelijkheids- en invloedssfeer van LERENDBREIN, dan zal zij deze gebreken (laten) herstellen dan wel een redelijke prijsreductie toepassen, een en ander ter keuze en uitsluitend ter beoordeling van LERENDBREIN.

10.2 Indien Licentienemer het niet eens is met een afschrijving van zijn rekening/creditcard kan Licentienemer contact met LERENDBREIN opnemen via de contactpagina/Helpdesk op de LERENDBREIN Community website. Licentienemer krijgt dan binnen 15 werkdagen een inhoudelijke reactie van LERENDBREIN. Indien het geschil van Licentienemer gegrond wordt bevonden, wordt het geïncasseerde bedrag zo spoedig mogelijk teruggeboekt naar de rekening waarvan het is afgeschreven.

10.3Het is niet toegestaan de licentie tussentijds op te zeggen en als gevolg daarvan reeds betaalde bedragen terug te vorderen. Na het einde van de licentieperiode is het mogelijk om het abonnement, zonder kosten, stop te zetten.

10.4 Reclames schorten de betalingsverplichtingen van Licentienemer niet op.

 

Artikel 11 – Intellectuele eigendomsrechten

11.1 Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot de Website en andere diensten, en met betrekking tot alles wat LERENDBREIN ontwikkelt, vervaardigt of verstrekt, daaronder begrepen software, kennisprogramma’s, teksten, designs, video’s en afbeeldingen, komen toe aan LERENDBREIN.

11.2 Het is Licentienemer niet toegestaan om enige aanduiding over merken, handelsnamen, auteursrechten of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom te verwijderen of te wijzigen.

11.3 Het is Licentienemer niet toegestaan om de dienst of een gedeelte daarvan te kopiëren, te reproduceren of op andere wijze te verveelvoudigen, te vertalen, aan te passen, na te maken, te wijzigen of te reconstrueren.

11.4 Licentienemer verkrijgt, voor zover noodzakelijk voor gebruikmaking van de diensten en producten van de LERENDBREIN Community, een niet-overdraagbaar en niet-exclusief gebruiksrecht met betrekking tot deze intellectuele eigendomsrechten.

 

Artikel 12 – Aansprakelijkheid

12.1 LERENDBREIN is nimmer aansprakelijk voor enige directe en indirecte schade van Licentienemer of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade en immateriële schade als gevolg van het gebruiken of niet-gebruiken van de LERENDBREIN Community.

12.2 De aansprakelijkheid van LERENDBREIN jegens Licentienemer, uit welken hoofde dan ook, is beperkt tot de door Licentienemer op grond van de Overeenkomst verschuldigde vergoeding voor een periode van drie (3) maanden voorafgaand aan het moment waarop de schade is ontstaan.

12.3 Licentienemer zal LERENDBREIN en door haar ingeschakelde derden vrijwaren voor alle aanspraken van derden terzake van aansprakelijkheid, schade en kosten, ontstaan als gevolg van of verband houdende met het gebruiken of niet-gebruiken door Licentienemer van de Diensten.

12.4 Opgegeven termijnen zijn bij benadering vastgesteld en zijn niet te beschouwen als fatale termijn. LERENDBREIN is niet aansprakelijk indien opgegeven termijnen worden overschreden

12.5 De vorige leden van dit artikel zijn niet van toepassing indien en voor zover de betreffende schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van LERENDBREIN (hoogste leidinggevend personeel).

 

Artikel 13 – Overmacht

13.1 LERENDBREIN is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan:
a) een tekortkoming van externe hosting providers en toeleveranciers van LERENDBREIN
b) onderbrekingen of storingen in de stroom- en/of telecommunicatievoorzieningen
c) belemmeringen als gevolg van de door Licentienemer benutte hard- en software of de door deze gebruikte technische infrastructuur
d) werkstakingen
e) brand
f) ongeval of ziekte van personeel
g) Denial of Services (DoS) aanvallen
h) door LERENDBREIN onvoorziene problemen en elke andere omstandigheid die niet uitsluitend van de wil van LERENDBREIN afhankelijk is

13.2 Wanneer de overmachtsituatie langer dan zestig (60) dagen heeft geduurd, heeft Licentienemer het recht om de Overeenkomst door schriftelijke ontbinding of ontbinding per e-mail te beëindigen zonder dat LERENDBREIN tot enige vergoeding van kosten of schade is gehouden.

13.3 Indien LERENDBREIN door beperkingen of belemmeringen of andere vormen van overmacht verhinderd is de overeenkomst na te komen, is zij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. De Licentienemer heeft in dat geval geen recht op vergoeding van schade, kosten of rente.

 

Artikel 14 – Advisering

14.1 Alle door LERENDBREIN gegeven adviezen, gedeelde kennis en door LERENDBREIN verstrekte mededelingen en opgaven over onder meer de eigenschappen van door LERENDBREIN te leveren diensten zijn geheel vrijblijvend en worden door LERENDBREIN verstrekt bij wijze van niet bindende informatie. LERENDBREIN verleent daarbij geen enkele garantie.

14.2 Voor enige directe of indirecte schade, in welke vorm en uit welke hoofde dan ook, voortvloeiende uit informatieverstrekking en/of advisering door LERENDBREIN is LERENDBREIN niet aansprakelijk. Licentienemer vrijwaart LERENDBREIN tegen alle aanspraken van derden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van LERENDBREIN.

 

Artikel 15 – Wachtwoorden

15.1 Zonder toestemming van LERENDBREIN is het Licentienemer verboden de door LERENDBREIN verschafte gebruikersnaam(en) en wachtwoord(en)n aan derden over te dragen.

 

Artikel 16 – Privacy

16.1 LERENDBREIN respecteert de privacy van Licentienemer. LERENDBREIN zal de persoonsgegevens van Licentienemer verwerken in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving en met de Privacyverklaring die op de website van LERENDBREIN is in te zien. Licentienemer stemt in met deze verwerking van zijn persoonsgegevens.

 

Artikel 17 – Toepasselijk recht

17.1 Op deze Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

17.2 Voor zover door nationale rechtsregels niet dwingend anders wordt voorgeschreven is de rechter te Arnhem bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen welke voortvloeien uit of samenhangen met Overeenkomst tussen partijen.

17.3 Licentienemer is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LERENDBREIN aan een derde, waaronder mede entiteiten binnen het concern waar Licentienemer onderdeel van is moet worden verstaan, over te dragen. LERENDBREIN is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan derden. Licentienemer verleent reeds nu voor alsdan zijn instemming met een dergelijke overdracht.

17.4 Indien een of meerdere bepalingen van deze Overeenkomst nietig of vernietigbaar zijn laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Partijen zullen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

 

Artikel 18 – Ethisch handelen

18.1 Licentienemer verplicht zich bij reclame uitingen met betrekking tot de Acoustic Pioneer programma’s zich te onthouden van het doen van claims die verder gaan dan hetgeen beweerd kan worden op basis van het bestaande onderzoek naar deze training.

18.2 Indien Licentienemer in tegenspraak handelt met de in dit artikel genoemde verplichting behoudt LerendBrein zich het recht voor de licentie van Licentienemer in te trekken, het Coach Acoustic Pioneer te verwijderen van de www.acousticpioneer.com, de toegang tot de Acoustic Pioneer Community te ontzeggen, de Licentienemer te verwijderen van de website van LerendBrein (‘Zoek een Coach’). In een dergelijke situatie is teruggave van eerder gedane betalingen met betrekking tot de licentiekosten/toegang tot de Community niet mogelijk.